Garantivillkor

1. Allmänna villkor

 • Ydre Skåp AB lämnar 24 mån garanti på tillverkad produkt från och med fakturadatum. OBS! notera att externa produkter har egna garantivillkor t.ex. på kylaggregat, kranar, bakgavellyftar och tippflak. I övrigt gäller ”Försäljningsvillkor LVC14” om inget annat skriftligen överenskommits.
 • Garantin följer fordonet under garantitiden och omfattar endast den produkt/byggnation och utrustning som bekräftats via orderbekräftelse från Ydre Skåp AB och ej ändrats/byggts om från ursprungligt utförande.
 • Är produkten/fordonet försett med tillbehör så som kran, bakgavellyft, värmare etc. gäller respektive tillverkares garanti separat och omfattas inte av Ydre Skåps garanti.

2. Omfattning

 • Ydre Skåp AB ansvarar för eventuella produktionsfel på produkten/byggnationen som uppmärksammas vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden vid normalt brukande.
 • Angivna innermått på skåp avser vägg till vägg och golv till tak, exklusive t.ex. innerbelysning, lastlåsskena, sparkplåt. Generella toleransavvikelser kan förekomma enligt ISO 2768-01, klass V.
 • Ydre Skåp AB ansvarar inte för fel/skador orsakade av:

– Värmeutveckling av sol eller utrustning i samband med lackering/foliering med mörk färg/folie. Med mörk avses här svart, mörkt grå, mörkt blå samt mörkt grön kulör.

– Handhavande som ej följer Ydre Skåps skötselanvisningar, uppenbar misskötsel, vanvård eller överbelastning.

– Ombyggnader eller förändringar av produkten/byggnationen eller ingående komponenter av andra än av Ydre Skåp godkända verkstäder.

– Att service och reparationer är utförda av en av Ydre Skåp ej godkänd verkstad och att inte original reservdelar använts.

– Att fordonet utsatts för yttre åverkan eller olycka.

– Användande av ej rekommenderade rengöringsmedel/oljor/vätskor.

3. Övrigt

 • Garantin gäller inte vid export av fordonet eller produkten/påbyggnaden.
 • Ägaren/brukaren av produkten/påbyggnaden har inte i något fall rätt till ersättning för förlust privat, i egen eller annans verksamhet orsakade av ev. uppkomna avvikelser på produkten/påbyggnaden.
 • Frakt av produkten/påbyggnaden / fordonet till och från reparation, åtages ej av Ydre Skåp AB.

4. Garantianspråk/reklamationer

 • Vid mottagande av gods skall besiktning av godset ske av mottagaren (skador – antal – rätt produkter). Transportskada skall anmälas till transportbolaget. Skada som inte kan härledas till transportbolaget, skall inom 3 dagar anmälas till Ydre Skåp AB.
 • Vid garantiärenden och reklamation på byggnation utförd av Ydre Skåp AB, ska ansvarig på Ydre Skåp AB, kontaktas via mail, info@ydreskap.se eller telefon 0381-66 90 00, innan eventuell reparation utförs. Skadeanmälan kompletteras med foton och registreringsnummer/löpnummer på bilen/skåpet. Verkstad erhåller efter godkänd reklamation/garantiärende, skadenummer, vad som skall göras och tidsuppgift för arbetet.
 • Ydre Skåp AB står ej för kostnader avseende transporter, ersättningsbil, inkomstbortfall eller andra kostnader som uppstår utöver kostnaderna för reparationer som omfattas av dessa villkor. Fakturor på åtgärder som utförts utan vårt godkännande returneras.